In The Spotlight

more

Renowned Scholars

more
Duan shu-min

Huang He

Professor
Clinical trials and research on hematopoietic stem cell transplantation; Clinica
Duan shu-min

Chen Zhong

Professor
Neuropharmacology
Duan shu-min

Zheng shu-sen

Professor
Hepatobiliary and panreatic surgery
Duan shu-min

Shen Huahao

Professor
Respiratory Diseases:Asthma,COPD
Duan shu-min

Cai Xiujun

Professor
HPB Surgery, Minimally Invasive Surgery
Duan shu-min

Chen yizhang

Professor
Duan shu-min

Li lanjuan

Professor
liver failer and artificial liver supporting system,microecology
Duan shu-min

Duan shumin

Professor
Neurobiology