In The Spotlight

more

Renowned Scholars

more
Duan shu-min

Zheng shu-sen

Professor
Hepatobiliary and panreatic surgery
Duan shu-min

Chen zhi

Professor
Mechanism and treatment of viral hepatitis
Duan shu-min

Chen yizhang

Professor
Duan shu-min

Li Xiao-Ming

Professor
Neurobiology of Disease
Duan shu-min

Ba denian

Professor
Duan shu-min

Fang Xiangming

Professor
Sepsis
Duan shu-min

Wang Jian

Professor
basic and clinical research on the coronary heart diseases;2. basic and clinical
Duan shu-min

Chen Zhong

Professor
Neuropharmacology