Location:HOME >> ABOUT US >> Leadership
Leadership

BA Denian, Honorary Dean,denianba@zju.edu.cn
LIU Zhihong, Dean, liuzhihong@zju.edu.cn
LI Xiaoming, Executive Dean, lixm@zju.edu.cn
HUANG He, Secretary of Party Committee,Associate Dean of International Relations and Graduate Education,  hehuangyu@126.com
XU Zhengping, Associate Dean of Research, zpxu@zju.edu.cn
OUYANG Hongwei, Associate Dean, hwoy@zju.edu.cn 

ZHU Hui, Deputy Secretary of Party Committee,zhuhui2002@zju.edu.cn 
Fang Xiangming, Associate Dean,Xiangming_fang@163.com
Ke Yueha, Associate Dean,yke@zju.edu.cn
Xu Xiao, Associate Dean,zjxu@zju.edu.cn
Wang Weilin, Associate Dean and President of the First Affiliated Hospital, wam@zju.edu.cn
WANG Jian-an, Associate Dean and President of the Second Affiliated Hospital, wja@zju.edu.cn
CAI Xiujun, Associate Dean and President of the Affiliated Sir Run Run Shaw Hospital, cxjzu@hotmail.com

CHEN Guozhong, Vice Secretary of Party Committee, hzcgz@zju.edu.cn

CHEN Zhouwen, Deputy Secretary of Party Committee, wen9hua@163.com

SUN Yi, Associate Dean, yisun@zju.edu.cn

Address:866 Yuhangtang Road,Hangzhou 310058,Zhejiang,China                        
Tel:+86-571-88208100                        
Fax:+86-571-88208022                        
E-mail: chenjing2006@zju.edu.cn